A-Á

 

Aggregátor: olyan összetett gép, amelyben belsőégésű motor által hajtott generátor állít elő villamos energiát. A belső égésű motor üzemanyaga általában benzin vagy diesel-olaj, újabban földgáz, biogáz, bioetanol.

 

Akkumulátor: olyan energiatároló berendezés, amely töltéskor a bevezetett villamos energiát vegyi energiává alaktíja át, vegyi energia formájában huzamosabb ideig tárolni tudja, majd kisütéskor villamos energiává alakítja vissza. Az akkumulátor közvetlenül csak egyenfeszültsé tárolására alkalmas.

Legelterjedtebb formája a savas (ólom) gépjármű-akkumulátor. Napjainkban teret nyertek a legújabb fejlesztésű, nagyobb kapacitású, és gyorsabban feltölthető nikkel-kadmium, nikkel-metal hibrid, Lítium- ion, lítium-polimer akkumulátorok.

 

Amper: az áramerősség (I) mértékegysége, névadója a francia fizikus Ampére

 

Áramerősség: az áram mennyiségi jellemzésére használjuk. Definíció szerint áramerősségen az áramvezető keresztmetszetén időegység alatt áthaladó elektromos töltés nagyságát értjük.  Fontos jellemző a vezetékek, villamos berendezések méretezésénél. Jele: I; mértékegysége: A (amper).

 

Áramforrás: helyesebben olyan feszültségforrás, amely a rákapcsolt áramkörben létrehozza a fogyasztó megfelelő működéséhez szükséges áramerősséget. Ilyen a ceruzaelem, az akkumulátor, a generátor és lakásunkban a dugaszoló aljzat is.

 

Áramkör: olyan rendszer, amely feszültségforrásból, vezetékekből és fogyasztókból áll. Zárt elektromos áramkörben az áramforrás pólusai között töltéselmozdulás jön létre. Nyílt áramkörről beszélünk, ha valamilyen módon megszakad a két pólus közötti útvonal, akár valamely vezeték eltávolításával, akár egy kapcsoló nyitásával.

 

Áramszolgáltató: a villamos energia szállítását, elosztását, mérését és értékesítését végző vállalkozás.

 

Áram-védőkapcsoló: (közismert néven Fi-relé) a „táplálás önműködő lekapcsolása” védelmi mód esetén, kiegészítő védelemként (legfeljebb 30 mA névleges kioldó áramig) alkalmazható kapcsoló berendezés. Az áram-védőkapcsoló nem fogadható el a védelem egyedüli módjaként! Túlterhelés vagy rövidzárlat ellen nem védi a berendezéseinket.

 

Ár-apály erőmű: a Földet körülvevő vízburok napi kétszeri szintváltozásából eredő energia kiaknázására létrehozott erőmű. Dagálykor a magasabb szintű víztömeget megfelelő gátrendszerrel tárolják és az apálykor fellépő szintkülönbséget kihasználva a tárolt víztömeget turbinákra vezetve villamos energiát termelnek.

 

Atomerőmű: az atomerőmű az erőműveknek azon típusa, amelyek a maghasadás vagy a magfúzió során keletkezett hőt használjákáramtermelés céljára. Működési egységük az atomreaktor, vagyis a magműveleti zóna; a reaktorok száma, illetve ezek teljesítményeaz atomerőmű fő ismérve. Egy reaktor termelése jellemzően 200 és 5000 MW között mozog.
Hazánk atomerőműve Pakson üzemel, innen származik a Magyarországon megtermelt villamos energia 50% -a.

 

Átvitel: villamos energiának az átviteli hálózaton keresztül történő továbbítása, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenység, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdekében szükséges.

 

Átviteli hálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket és a határkeresztező vezetékeket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt;

 

 

B

 

Bejelentett menetrend: A mérlegkör-felelős által a rendszerirányítóhoz a bejelentési napon a Szabályzatban megadott határidőig eljuttatott mérlegkör-menetrend.

 

Bejelentési nap: A mérlegkör-menetrend rendszerirányítóhoz történő eljuttatásának és a rendszerirányító általi feldolgozásának a napja, amely mindig munkanap, amely legalább egy nappal megelőzi az üzleti napot, és amely bejelentési napon a menetrend-bejelentésnek a következő munkanapra (és az azt megelőző szabad- és munkaszüneti napokra) vonatkozó menetrend(ek)et kell tartalmaznia.

 

Biomassza: biológiailag lebontható ipari, mezőgazdasági, valamint kommunális hulladékok, maradékanyagok, melyekből a bomlás során biogáz képződik. A keletkező gáz fűtőanyagként, vagy cseppfolyósítva üzemanyagként hasznosítható.

Biogáz: A biogáz szerves anyagok levegőtől elzárt (anaerob) lebomlása során keletkező gázkeverék, amely mintegy 50-70 % metánt, 30-40% szén-dioxidot, vízgőzt és (kis mennyiségben) kénhidrogént tartalmaz. A biogáz megfelelő tisztítás és előkezelés után felhasználható gépjárművek üzemanyagaként, vagy betáplálható a földgáz hálózatba.

 

C-CS

 

Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa

 

Csatlakozó berendezés: az átviteli vagy elosztó hálózat részét képező vezetékrendszer - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy elosztó hálózat leágazási pontját a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozóberendezés tartozéka.

 

Csúcsterhelés: A csúcsterhelés a legmagasabb terhelésű időszakban keletkezik (pl. délben). Ezek fedezésére – rendszerint csak rövid időszakokra –- költséges csúcserőművek bekapcsolására van szükség.


D

 

Dinamó: olyan villamos generátor, amelynél a forgórész tekercselésében az indukált feszültséget kommutátor és szénkefék segítségével félfordulatonként egyen irányítják, így a dinamó kivezetésein már egyenfeszültség jelenik meg. Régebbi gyártású személygépkocsikban (Trabant, Wolksvagen-bogár) még dinamó szolgáltatta a villamos energiát az elektromos berendezéseknek és az akkumulátor utántöltéséhez.

 

E

 

Egyenáram: Az elektromos áramot akkor nevezzük egyenáramnak, ha az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben, de egyazon irányban haladnak. Az időegység alatt átáramló töltésmennyiség az áramerősség.

 

Egyetemes szolgáltatás: a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergia-értékesítési mód, amely Magyarország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető.

 

Egyforrású ellátás: Egyforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő vagy közüzemi fogyasztó a villamos energia beszerzésére egyetlen piaci szereplővel köt szerződést.

 

Éjszakai áram: helyesebben különmért, vezérelt tarifa. A szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, főként hőtárolós készülékek (bojler, hőtárolós kályha) villamos energia ellátására. Fontos feltétel, hogy a készülékeket tápláló vezetékek nem lehetnek dugaszolható kivételűek, csak rögzített bekötésűek.

 

Ellátás alapú szerződés: Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben az eladó vállalja a vevő mennyiség- és mérési időintervallum-független vételezési vagy betáplálási igényének biztosítását, meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett.

 

Ellenállás: a vezető anyagok azon tulajdonsága, mellyel gátolni igyekeznek a töltések szabad áramlását. Adott feszültségnél az áramkör ellenállásától függ az áramerősség nagysága. Jele: R, mértékegysége: Ω (ohm) elnevezését a német fizikus Georg Simon Ohm (1789-1854) után kapta.

 

Elosztás: villamos energiának az elosztó hálózatokon történő továbbítása, a felhasználókhoz történő eljuttatása, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenység, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdekében szükséges.

 

Elosztó hálózat: a villamos energia elosztására és csatlakozási pontra való eljuttatása céljára szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt.

 

Előre fizetős mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé

 

Elsődleges energiaforrás: azon rendelkezésre álló energiaforrások gyűjtőneve, amelyek kémiailag, fizikailag vagy nukleárisan kötött formában, megújuló vagy nem megújuló módon tartalmaznak átalakításra alkalmas energiát, azzal, hogy villamos energia felhasználásával, átalakításával nyert energiát tartalmazó energiaforrás nem tekinthető elsődleges energiaforrásnak.

 

Elszámolási időszak: szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak.

 

Elszámolási mérési időintervallum: A hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési időgyakorisága, amelynek értéke 15 perc.

 

Elszámolási pont: az elszámolási mérés, vagy a mérési rendszer alapján létrehozott vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pont, amelyhez egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető.

 

Energia: bármely zárt anyagi rendszer kölcsönható képességét jellemző skalármennyiség, amely a rendszerben lejátszódó tetszőleges állapotváltozásnál időben állandó marad. A munkavégző képesség szerint ez lehet: helyzeti, mozgási, elektromos, mágneses, hő stb. energia. Jele: E, mértékegysége: J (joule), az elnevezést Joule brit fizikus után kapta.

 

Energia átalakítás: Az energiatípusok átalakíthatók más energiatípusokká, például a villanymotor esetében a villamos energia alakul át mozgási energiává, ami a motor tengelyén jelenik meg nyomaték formájában. Az energia átalakulások közben veszteségi energia (hő, fény) is keletkezik. A veszteség mértéke határozza meg az energia-átalakítás hatásfokát.

 

Engedélyes: aki e törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott hatályos engedéllyel rendelkezik.

 

Erőmű: egy telephelyen lévő olyan energia-átalakító létesítmény, amely elsődleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel, engedélyezési szempontból ideértve az energia tározós erőművet is.

 

Erőművi névleges teljesítőképesség: a beépített villamosenergia-termelő egységek generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege.


F

 

Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja.

Felhasználó: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez.

Felhasználói berendezés: a felhasználó használatában lévő, villamos energiát termelő, átalakító és kapcsoló berendezés, vezetékhálózat és villamos energiát felhasználó berendezés a tartozékaival (készülékeivel) együtt.

Feljogosított fogyasztó: Az a fogyasztó, aki a számára szükséges villamos energiát a közüzemi szerződés felmondásával, nem közüzemi szerződés keretében, hanem versenypiacról szerzi be. 2004. július 1-je óta a háztartásokon kívül minden fogyasztónak lehetősége van feljogosított fogyasztóvá válni.

 

Fény: A fény transzverzális elektromágneses hullám, ami azt jelenti, hogy mind az elektromos, mind a mágneses térerő a fény terjedése mentén térben és időben periodikusan változik. Egészen pontosan a haladás irányára (és ugyanakkor egymásra is) merőleges síkban harmonikus rezgést végeznek. A szemünkkel érzékelhető fény hullámhossza a 400 - 800 nm. tartományba esik.

Fénycső: nemesgázzal (argon) és higannyal töltött zárt üvegcső, két végén elektródákkal (katód). A cső belső felülete fluoreszkáló bevonattal (fénypor) van ellátva. Működése: a katódokból kilépő elektronok ionizálják az argon és higany atomokat, az ütközések ibolyántúli sugárzást keltenek, ami a fénypor bevonatot gerjesztve látható fényt sugároz ki. A gyújtó a kisülési folyamatot indítja, a fénycső begyulladása után a kisülés a két katód között a feszültség lekapcsolásáig önfenntartó. A hagyományos izzókhoz képest jobb a fénykihasználása és a hatásfoka, a felhasznált villamos energia 12%-át hasznosítja fényként. 

Feszültség: Elektromos mezőben két pont között az elektromos feszültség (villamos feszültség) megadja, hogy mennyi munkát végez a mező egységnyi töltésen, míg a töltés az egyik pontból elmozdul a másikba.  Jele: U, mértékegysége: V (volt), névadója Alessandro Volta (1745-1827) olasz kémikus.

Fogyatékkal élő fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása.

Frekvencia: a másodpercenként bekövetkező periódusok száma, jele: f, mértékegysége: Hz (hertz) névadója Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) német fizikus. 1 Hz egy periódust (rezgést) jelent másodpercenként, a hálózati feszültség frekvenciája 50 Hz.
 
 
Fűtőérték: az a hőmennyiség, ami 1 kg tüzelőanyag elégetésével kinyerhető, ha a füstgázzal együtt távozó víz gőz halmazállapotban hagyja el az égető berendezést. Értékét úgy kapjuk meg, ha az anyag égéshőjéből kivonjuk a gőzként távozó vízmennyiség párolgáshőjét. Mértékegysége kJ/kg, MJ/kg szilárd anyagoknál.
 
Fűtőkábel: fűtésre, jég és hó olvasztására használható szigetelt villamos vezető (fűtőszál). Alkalmazható padló és falfűtésként, járdák, kocsibejárók, esőcsatornák hó és jégmentesítésére.
 
Fűtőszőnyeg: általánosan 0,5 m széles hordozó felületre teljesítmény/négyzetméter méretezéssel előzetesen terített fűtőkábel. Az egyenletes eloszlás és a hordozó jelentősen megkönnyíti a fűtendő felületnek megfelelő telepítést és üzembe helyezést. A különböző hordozók általános beltéri (vakolat, csempe, járólap alatti), vagy kültéri (aszfalt, beton, viacolor alatti) alkalmazást tesznek lehetővé.
 
G
 
Gazdaságilag indokolt hő- vagy hűtési igény: a hő vagy hűtés iránti igényt meg nem haladó mértékű kereslet, amelyet versenypiaci feltételek mellett, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés hiányában, a kapcsolt energiatermeléstől eltérő egyéb energia-előállító folyamaton keresztül elégítenének ki.

 

 
Generátor: villamos forgógép, amely a mozgási energiát villamos energiává alakítja,mműködése a mozgási indukción alapul. Az állórészben elhelyezett tekercsekben a forgórész mágneses mezeje feszültséget indukál, ha a forgórész forog. A fordulatszámtól függ az indukált feszültség frekvenciája, a magyarországi hálózat frekvenciája 50 Hz, ehhez a generátor forgórészének 3000 ford./perc fordulatszámot kell tartania.
 
 

Geotermikus erőmű: A geotermikus erőmű föld mélyebb rétegeiben található magas hőmérsékletű és nyomású víz energiáját alakítják át villamos energiává.. A nagy nyomás miatt a víz folyékonym halmazállapotban van, ezt a vizet az eredeti nyomás megtartása mellett kinyerik és a turbina előtt nyomáscsökkentést alkalmazva a keletkező gőzzel hajtják meg a turbinákat.

 

Gőz: tulajdonképpen elpárologtatott víz, melynek hőmérséklete atmoszférikus nyomáson 100°C és nagyjából 1600-szor nagyobb a térfogata, mint a víznek. A gőz hőmérséklete lehet sokkal magasabb is, ekkor túlhevített gőzről beszélünk. Túlhevített gőzzel hajtják meg a villamos erőművek turbináit.

 


 

H

 

Halogén izzó: a hagyományos izzótól annyiban tér el, hogy az izzószálat kisméretű - többnyire - kvarcüvegből készült bura veszi körül, amelyben valamilyen semleges gáz és kis mennyiségű halogén elem (jód, bróm) található. A halogénelemek jelenléte - a halogén körfolyamat miatt - javítja az izzók fényhasznosítását és élettartamát.
A halogén körfolyamat lényege: a halogén izzólámpákban az elpárolgott volfrám és a gáztérben jelenlévő halogén vegyület reakcióba lép és volfrám-jodidot (pontosabban volfrám-oxijodidot) alkot. A vegyület az izzószál környezetében elbomlik és a volfrám lerakódik a melegebb részeken. Mivel az izzószál a legvékonyabb helyen a legforróbb, ezért automatikus önjavító folyamat indul be. Ez a körfolyamat lehetővé teszi az izzószál hőmérsékletének emelését, ami kedvez a fényhasznosításnak, de növeli a kibocsátott UV-sugárzást is. Ahhoz, hogy a halogén körfolyamat beinduljon, elengedhetetlen, hogy a bura elérjen egy bizonyos hőmérsékletet.

 

Hálózati csatlakozási szerzőés: A Hálózati csatlakozási szerződést a területileg illetékes hálózati engedélyessel a feljogosított fogyasztó csatlakozási pontjára kell megkötni. A szerződés tárgya a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény előfeltételeinek megvalósítása és folyamatos biztosítása.

 

Hálózathasználati szerződés: A Hálózathasználati szerződést a területileg illetékes hálózati engedélyessel a feljogosított fogyasztónak minden csatlakozási pontjára külön meg kell kötni. A szerződés tárgya a fogyasztási hely bekapcsolása, a vásárolt villamos teljesítmény folyamatos szállítása, valamint a fogyasztásmérő berendezés kialakítása, felszerelése, üzembe helyezése, folyamatos leolvasása és az adatok mérlegkör felelősök és a rendszerirányító részére történő továbbítása. A Mérlegkör felelős számára a hálózati engedélyes és a rendszerirányító biztosítja az elszámoláshoz szükséges mért adatokat.

 

Háromfázisú áram: a háromfázisú hálózati feszültség hatására létrejövő olyan háromfázisú áramok, amelyeknek periodikus váltakozása egymástól időben eltolt (egymáshoz képest más fázisban vannak). Általános alkalmazása nagyobb teljesítményű motoroknál, ipari gépeknél a leggyakoribb.

 

Hasznos hő: a kapcsoltan termelt energia előállítása során valamely, gazdaságilag indokolt hő- vagy hűtési igény kielégítése érdekében megtermelt hő.

 

Határkeresztező vezeték: az átviteli hálózat részét képező, Magyarország államhatárát keresztező vezeték, beleértve a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezést.

 

H tarifa: különmért, speciális vezérlésű tarifa hőszivattyús rendszerek, épületek hő ellátását közvetlenül szolgáló keringető szivattyúk, vezérlő készülékek számára. Alkalmazása a 44/2008. (XII.31.) KHEM rendelet és a 189/1998. (XI.23.) Korm. rendelet alapján a hivatalos fűtési idényben történik.
(október 15-én 0:00-kor bekapcsolja április 14-én 24:00-kor kikapcsolja a H-tarifa mérésére szolgáló számsort a kéttarifás fogyasztásmérőben).

 

Háztartási méretű kiserőmű: a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t. A villamos energiát általánosan nap illetve szélerőművek termelik, de a villamos energia törvény nem tiltja egyéb technológiák alkalmazását sem.

 

Hőerőmű: a hőerőmű olyan erőmű, melyben fosszilis tüzelőanyaggal fűtött gőzkazánok által termelt gőz gőzturbinát, rajta keresztül villamosgenerátort hajt meg, és így szolgáltat villamosenergiát.

 

Hőszivattyú: A hőszivattyú olyan berendezés, mely arra szolgál, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű környezetből hőt vonjon ki és azt magasabb hőmérsékletű helyre szállítsa. A hőszivattyú elvileg olyan hűtőgép, melynél nem a hideg oldalon elvont, hanem a meleg oldalon leadott hőt hasznosítják. Minden olyan fizikai elv alapján készülnek hőszivattyúk, melyeket a hűtőgépeknél is használnak. Leggyakoribbak a gőzkompressziós elven működő berendezések, de léteznek abszorpciós hőszivattyúk is. A hőszivattyúk fordított üzemmódban is működnek, ekkor a melegebb hely hűtésére is használhatók. A hőszivattyúk fordított üzemmódban működtetett hőerőgépnek is felfoghatók. Általában a betáplált villamos energia háromszorosát, ötszörösét nyerhetjük ki hőenergia formájában.

 

Hőtárolós kályha: olyan fűtőtest, amely a villamos energiát hővé alakítja, és a hőt tárolja. A villamos fűtőbetétekbe vezetett áram hővé alakul és felmelegíti a hőtároló tömböket (speciális samott téglák), amelyek tárolják a hőenergiát. A hőtároló tömböket hőszigetelő réteggel veszik körül így minimális lesz a hő veszteség. A fűtés menete a következő: a ventilátor a hőtároló tömbök között levegőt áramoltat át, ami felmelegszik és a kifúvónyílásokon keresztül a fűtendő helyiségbe áramlik. A felfűtésre vezérelt áramot, a ventilátorhoz nappali áramot alkalmaznak. A ventilátor működését és ezzel a fűtendő helyiség hőmérsékletét termosztát vezérli.

 

Hulladékból nyert energia: hulladéknak - a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások betartása mellett - tüzelőanyagként történő felhasználása során nyert energia.

 

 

I

 

Infra-panel: tábla alakú fűtőtest, amely a villamos energiát infravörös (1mm - 1μm hullámhosszú) sugárzássá alakítja át. Azt infravörös sugárzás hatására nem a levegő, hanem a környezet melegszik és a levegőt a felmelegített testek által kibocsátott másodlagos sugárzás melegíti fel. Az egyik leghatékonyabb fűtési megoldás, mert a hőátadáshoz nincs szükség közvetítő közegre, a hőátadás direkt módon történik. Nagy előnye, hogy a fűtés nem keringeti olyan mértékben a levegőt, mint a hagyományos rendszerek, így kiválóan használható allergia vagy asztma esetén.

 

Izzólámpa: a legrégebben elterjedt és a legjobban kedvelt fényforrás, kellemes meleg fénye (2700K) a nap fényéhez hasonló, a fényt a villamos áram hatására felizzó wolfram szál sugározza. Átlagos élettartama 1000 óra. A felhasznált villamos energia mindössze 2%-át hasznosítja fényként. A széndioxid kibocsátás csökkentése és az energiatakarékosság érdekében az izzólámpák forgalmazását az Európai Unió országaiban fokozatosan megszüntetik. A 100 W-s 2009-ben, a 75 W-s 2010-ben, a 60 W-s 2011-ben és végül a 40 W-s, valamint a 25 W-s 2012-ben végleg megszűnik. A 2012. évet követően csak a tökéletesített B és C energia osztályú halogén izzók, kompakt fénycsövek, LED fényforrások maradhatnak kereskedelmi forgalomban.

 


 

K

 

Kábel: kettő vagy több szigetelt vezetőérből álló villamos vezetékrendszer, melynek ereit nagy menetemelkedéssel, egymással összesodorják és a megfelelő védelem érdekében köpennyel látják el. A köpeny és az egyéb mechanikai védelmek szerint a kábel lehet: gumikábel, MTK kábel, földkábel, stb. A háztartásokban használt villamos gépek és berendezések energia ellátását is kábelek biztosítják, a kettős szigetelésű készülékek (porszívó, hajszárító) két eres, az érintésvédelemmel rendelkező berendezések (mosógép, vasaló, hűtőgép) három eres kábellel csatlakoznak az elektromos hálózathoz.

 

Kapacitás: a szállító- és elosztóvezeték adott pontjának, valamint a földgáztárolónak időegységre vonatkoztatott teljesítő képessége.

 

Kapacitáslekötési szerződés: az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- vagy elosztóvezeték, illetve a földgáztároló kapacitását leköti.

 

Kapcsoló: olyan elektromechanikus alkatrész, amely a villamos áramköröket tápláló feszültség be és kikapcsolását végzi. Főbb részei az érintkező felület, a kapcsolást végző mechanika és a készülékház. Az érintkező felület biztosítja az áramerősségnek megfelelő kontaktust, a mechanika feladata a gyors kapcsolási művelet végrehajtása és az érintkező felületeket egymáshoz szorító nyomaték biztosítása, a készülékház a biztonságos működtetésért és az érintésvédelemért felelős.

 

Kapcsolódási pont: a magán- és a közvetlen vezeték azon pontja, amelyet a vezetéket üzemeltető és a vételező közötti szerződésben a felek tulajdoni vagy üzemeltetési határként megjelölnek.

 

Kapcsolt bizonyítvány: olyan forgalomképes okirat, amely igazolja a gazdaságilag indokolt hő- vagy hűtési igény kielégítésére szolgáló, nagy hatékonysággal kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségét a kapcsoltan termelt villamos energia felhasználására előírt minimális kötelezettség teljesítésére vonatkozó támogatási rendszer esetén.

 

Kapcsoltan termelt energia: azonos technológiai folyamatban egyidejűleg termelt mechanikai, hő- és villamos energia.

 

Kiegyenlítő energia: az átviteli rendszerirányító által a pozitív, vagy negatív irányú menetrendi eltérést kiegyenlítő szabályozás során a mérlegkör-felelősökkel elszámolt villamos energia.

 

Kiserőmű: 50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőmű. 50MW teljesítmény 833 ezer db hagyományos 60W-s izzó vagy több mint 16.5 millió darab 3W-s LED-es fényforrás működtetését tudja biztosítani.

 

Kiserőművi összevont engedély: az engedélyköteles kiserőmű létesítésére és villamosenergia-termelésére vonatkozó engedély.

 

Kisfeszültségű hálózat: az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségű hálózat. Magyarországon a kisfeszültségű hálózatok (szabadvezeték, kábel) névleges feszültsége 230/400 V.

 

Kismegszakító: olyan védelmi berendezés, amely zárlat vagy túlterhelés esetén leválasztja védendő berendezést, vezetékszakaszt a hálózatról. Napjaink nélkülözhetetlen készüléke a háztartásokban, irodákban és kisebb üzletekben, üzemekben egyaránt.
 
 

Kompakt fénycső: olyan fényforrás, mely a fénycső működési elvén alapul, de a működéséhez nem szükségesek külső áramköri elemek (fojtótekercs, gyújtó), mert a kompakt fénycső testébe épített elektronikus előtét végzi a működtetést. A kompakt fénycső E14 és E27 foglalatba csavarható fejjel rendelkezik, a hagyományos izzó helyén azonnal üzembe helyezhető. Nagyon jó a fénykihasználása, a felhasznált villamos energia 15-20%-át hasznosítja fényként, átlagos élettartama 6000-8000 óra.

 

Közcélú hálózat: olyan átviteli vagy elosztó hálózat, amely szükséges a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez.

 

Közvetlen vezeték: közcélúnak, magán- és termelői vezetéknek nem minősülő, Magyarország államhatárát nem keresztező vezeték, hálózati elem vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely közcélú hálózatra csatlakozó erőművet köt össze vételezővel.

 

Középfeszültségű hálózat: az 1kV-nál nagyobb és legfeljebb 35kV néveleges feszültségű hálózatok. Ilyenek például a 10kV-s kábelhálózatok és a 20 illetve 35kV-s szabadvezeték hálózatok.

 

KWh: kilowattóra, a villamos-energiafogyasztás mértékegysége, a villamos teljesítmény és az idő szorzata. Például egy 100W-os izzó 1 órás folyamatos üzem alatt 0,1 kWh energiát fogyaszt.

 

 

L

 

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

 

Lámpatest: a fényforrások (izzók, kompaktfénycsövek stb.) mechanikai rögzítésére és villamos bekötésére alkalmazott berendezés. A lámpatest részei a fényforrások foglalatai, az elektromos bekötések vezetékei, a hálózathoz csatlakoztató sorozatkapocs, valamint a kívánt fényhatás elérése érdekében alkalmazott optikai elemek (fényvetők, fényszűrők, burák).

 

LED: fénykibocsátó dióda (Light Emitting Diode). Anyaga és felépítése lehetővé teszi, hogy a villamos energiát nagyon jó hatásfokkal fénnyé alakítsa át. A LED-es fényforrások élettartama 50 000 óra. A legújabb fejlesztések alkalmazásával lehetővé vált, hogy viszonylag kis hőképződés mellett egy 3W-s LED-es fényforrás fénye eléri a hagyományos 60W-os izzó fényerejét.

 

Leágazási pont: az átviteli vagy az elosztó hálózat azon pontja, amelyen keresztül a csatlakozóberendezés részét képező csatlakozó vezeték e hálózathoz kapcsolódik.

 

Lekötött kapacitás: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználó kapacitáslekötési szerződéssel leköt, és amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel - kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel - szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában.

 


 

M

 

Magánvezeték: közcélúnak, termelői vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételező ellátására szolgál.

 

Meddő teljesítmény: Akkor keletkezik meddő teljesítmény, ha az áram és a feszültség között fáziseltolódás áll fenn. Ez közvetlenül nem hasznosítható, a szállításnál és a transzformációnál veszteséget okoz, ezáltal csökkenti a hatásos teljesítmény rendelkezésére álló átviteli kapacitást.

 

Megújuló energiaforrás: nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz).

 

Menetrend: egy adott naptári napra a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési időegységekre vonatkozó villamos-átlagteljesítmények adatsora.

 

Menetrend alapú szerződés: Olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely - egyéb feltételek mellett - rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú szerződés esetében az eladó illetve a vevő a szerződésben meghatározott mennyiségű villamos energia rendelkezésre bocsátására illetve igénybevételére vállal kötelezettséget.

 

Mennyiségi eltérés (profilos fogyasztóknál): Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási mérési időszakra mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energiamennyiség különbsége. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.

 

Mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés.

 

N

 

Nagyfeszültségű hálózat: olyan hálózat, melynek a névleges feszültsége 35kV-nál nagyobb.

 

Napelem: A napelem vagy fotovillamos elem olyan szilárdtest eszköz, amely az elektromágneses sugárzást (fotonbefogást) közvetlenül villamos energiává alakítja. Az energiaátalakítás alapja, hogy a sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre. Ez a jelenség ívkisüléses lámpák esetén is lezajlik, nem szükséges kizárólagosan napfény.

 

Napenergia: naprendszerünk központi csillagából, a Napból, érkező sugárzás hatalmas mértékű, energiaforrás. Az energiát termonukleáris fúzió adja, melyben a hidrogén atomok hélium atommá alakulnak át, a fúzió során az anyag 0,7%-a sugárzássá alakul át. Napunk várható élettartama 4-5 milliárd év. A napból érkező sugárzás kimeríthetetlen energiaforrás, melyet napelemekkel villamosenergia-termelésre, napkollektorokkal hő energia előállításra hasznosíthatunk. Hazánk területére (93000 km2) beérkező napenergia (1.16 x 1014 kWh) 2900-szor nagyobb, mint országunk éves villamos energia szükséglete.

 

Napkollektor: A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. Fűtésre való alkalmazása az épület megfelelő hőszigetelését feltételezi és általában csak tavasszal és ősszel mint átmeneti, illetve télen mint kisegítő fűtés használatos. Hőcserélő közege jellemzően folyadék, de a levegőt használó változatai is elterjedtek. A hétköznapi nyelvben gyakran összetévesztik a napelemmel, amely a napsugárzást elektromos energiává alakítja.

 

Nyilvántartott kapacitás: a felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőnél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás, amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel - kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel - szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában.

 

Nominálás: a rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint - igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása.


 

O

 

Olvadóbiztosító: olyan villamos védelmi berendezés, amely üzemzavar vagy túlterhelés esetén végleg lekapcsolja a meg- hibásodott berendezést az elektromos hálózatról. A lekapcsolás a biztosító betétben az áramátvezető szál elolvadásával történik, ezért csak a biztosító betét cseréjével kapcsolható vissza a védett áramkör illetve készülék.

Ohm: az ellenállás mértékegysége (Ω), névadója a német fizikus Georg Simon Ohm (1789-1854)

 

P

 

Profil: statisztikai elemzéssel készült normalizált, 1000 kWh éves fogyasztásra vonatkoztatott éves felhasználói villamosteljesítmény-igény görbe.

 

Profil elszámolású fogyasztó: Profil elszámolású fogyasztó lehet az a feljogosított fogyasztó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik, nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülékkel, továbbá a csatlakozási ponton mért fogyasztása tekintetében a névleges csatlakozási teljesítménye 3x80 Amper vagy annál kisebb, vagy közvilágítás és egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára vételez.

 

R

 

Rendszerhasználati díj: Mint annak tulajdonosa, az Elosztói Engedélyes üzemelteti a hálózatot, és gondoskodik a hibák elhárításáról is. Ezen szolgáltatásáért a fogyasztók teljes körének ún. rendszerhasználati díjat kell fizetnie az Elosztói Engedélyes részére, amely hatósági rendeletben szabályozott és országosan egységes.

 

Rendszerhasználó: aki a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve vételezése céljából közvetlenül vagy közvetve csatlakozik.

 

Rendszerirányítás:a villamosenergia-rendszer üzemvitelének, karbantartásának, fejlesztésének - beleértve a hálózatok egységes kezelését - a rendszerszintű szolgáltatások, nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának, erőművek működtetésének biztonságát, szabályosságát, minőségét, környezetkímélő voltát szolgáló célirányos tevékenységek összessége. 

 

Rendszerösszekötő vezeték: az átviteli hálózat részét képező határkeresztező vezeték, amely együttműködő villamosenergia-rendszerek hálózatait köti össze.

 

Rendszerszintű szolgáltatás: az átviteli rendszerirányító által a villamosenergia-rendszer mindenkori egyensúlyának és az átvitel megfelelő minőségének fenntartása érdekében biztosított szolgáltatások összessége.

 

Rövidzárlat: eltérő potenciálú vezetők galvanikus kapcsolata, amely meghibásodás vagy külső behatás következményeként alakulhat ki. Rövidzárlat fázis és nulla vezető, illetve fázis és másik fázisvezető között jöhet létre.

 

 


 

S-SZ

 

Szabad kapacitás: a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló műszaki kapacitásának kapacitáslekötési szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része.

 

Szállítási rendszerüzemeltető: a földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését végző engedélyes.

 

Szállítási rendszerirányitó: az együttműködő földgázrendszer működtetését végző szállítási rendszerüzemeltetők közötti irányítási és koordinációs feladatok ellátását végző engedélyes.

 

Szállítóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, és amelynek kezdőpontja Magyarország államhatára, a termelés betáplálási pontjai, a földgáz tároló be- és kitáplálási pontja, végpontja pedig Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontjai - illetve az engedélyben foglaltak szerint a felhasználó telekhatára -, vagy a földgáz tároló be- és kitáplálási pontja.

 

Szélenergia: a szél két eltérő nyomású légtömeg között kialakuló légáramlás, amely a magasabb nyomású helyről az alacsonyabb felé irányul, amíg a nyomáskülönbség ki nem egyenlítődik. A szélből kinyerhető energia a szél sebességének harmadik hatványával nő.

 

Szélerőmű: olyan erőmű, amely a villamos energiát szélenergia felhasználásával termeli.

 

Szélerőmű park: ugyanazon ügyfél vagy egy engedélyes üzemeltetésében lévő azon szélerőművek összessége, amelyek az átviteli vagy elosztó hálózathoz ugyanazon csatlakozási ponton kapcsolódnak.

 

Szervezett földgázpiac: a szervezett földgázpiaci engedélyes által működtetett, a regionális földgázforgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik.

 

Szervezett villamosenergia-piac: a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által működtetett, a regionális villamosenergia-forgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik.

 

Szerződött teljesítmény: Az a kilowattban (kW) vagy megawattban (MW) mért elektromos teljesítmény, amelyet a vevő szerződés
szerint megrendelt, és amelyet a hálózat üzemeltetője a rendelkezésére tart. Mértékét az ügyfél és a hálózat üzemeltetője közötti szerződés rögzíti.

 

Szigetelés: legfontosabb feladata a villamos gépekben, berendezésekben a különböző potenciálon lévő vezető anyagok egymástól és az üzemszerűen feszültség alá nem kerülő részektől való megbízható elszigetelése. A szigetelést a várható mechanikai igénybevételre és melegedésre is méretezni kell.

 

Szigetüzem: olyan elszigetelt földgáz vezetékrendszer, amely csak termelői rendszerhez csatlakozik és a földgáz fizikai betáplálása az együttműködő földgázrendszerről nem biztosítható.

 


 

T

 

Teljesítmény: egységnyi idő alatt végzett munka, amely villamos energiánál alapesetben a feszültség és az áramerősség szorzata (figyelmen kívül hagyva a feszültség és az áram fázisszögét). Jele: P; mértékegysége: W (Watt), névadója James Watt (1736-1819) skót mérnök, feltaláló.

 

Teljesítménygörbe: A teljesítménygörbe a beszerzett energiateljesítmény időbeli lefolyását órás, napi, heti, havi, illetve éves időintervallumban ábrázoló görbe. Az erőforrás tervezés alapvető részét képezi, mivel az energiát abban a pillanatban kell termelni, amelyben felhasználják.

 

Termelői engedélyes: aki villamos energia termelői működési engedéllyel vagy kiserőművi összevont engedéllyel rendelkezik.

 

Termelői vezeték: közcélúnak, magán- és közvetlen vezetéknek nem minősülő vezeték, hálózati elem, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az erőmű által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási pontjára juttatja el, és erre felhasználó nem csatlakozik vagy vételező nem kapcsolódik.

 

Továbbadás: a felhasználó által megvásárolt villamos energia egy felhasználási helyen belül, mért magánvezetéken keresztül történő értékesítése vételezők részére.

 

Töltéshordozó: olyan elektromos töltéssel rendelkező anyagi részecske, melyet az elektromos feszültség rendezett mozgásra kényszerít. A töltéshordozók fémekben a negatív töltésű szabadelektronok, gázokban és elektrolitokban a pozitív vagy negatív ionok.

 

Transzformátor: olyan villamos állógép, amely villamos energiát, villamos energiává alakít át. A primer tekercsre kapcsolt feszültség nagysága az átalakítás után a szekunder tekercsben eltérő nagyságú lesz. A transzformátor indította el az áramszolgáltatás fejlődését, nélküle ugyanis nem lehetne gazdaságosan villamos energiát szállítani nagyobb távolságokra. Az akkori időben világújdonságnak számító találmányt magyar mérnökök (Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, és Zipernovszky Károly) szabadalmaztatták 1885-ben.

 

U-Ü

 

Újranominálás: a gáznapra vonatkozó nominálásnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített eljárási rend szerint történő módosítása.

 

Üzemi hiba: azon nem tervezett üzemi esemény, amely a villamosenergia-termelés, -átvitel vagy -elosztás tervszerű üzemmenetében nem szándékolt változást eredményez.

 

Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza.


 

 V

 

Váltakozó áram: a hálózati feszültség hatására keletkező olyan áram, amelynek periódikusan váltakozó az iránya és az erőssége. A villamos hálózati frekvencia hazánkban: 50 Hz.

 

Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett kapacitás.

 

Vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás: olyan villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, amelynek irányítására közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak, és ahol a villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja az átviteli rendszerirányítási vagy elosztási tevékenységek mellett egyidejűleg a termelési vagy kereskedelmi tevékenységek közül legalább az egyiket végzi, vagy ezek egyikére vonatkozó engedéllyel rendelkezik. A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részének minősül az említett villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja felett közvetlen irányítást gyakorló személy vagy személyek.

 

Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia (gázenergia)-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.

 

Végső menedékes szolgáltatás: ideiglenes földgázellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő biztosít azon egyetemes szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére, akiket földgázkereskedőjük valamilyen okból nem képes ellátni.

 

Vezetékes PB-gáz szolgáltatás: a felhasználók részére propán-, butángázok és ezek elegyeiből álló gázok csővezetéken keresztül történő elosztása és értékesítése.

 

W

 

Watt: a teljesítmény (P) mértékegysége, névadója James Watt (1736-1819) skót fizikus, matematikus.

 

Villamosenergia-ipari vállalkozás: a Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett fióktelepe, amely e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytat.

 

Villamosenergia-kereskedelem: az a tevékenység, amely a villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény üzletszerű, nem saját felhasználási célra történő vásárlásából és értékesítéséből áll.

 

Villamosenergia-rendszer: az átviteli rendszerirányító által - törvényben meghatározott körben az elosztó közreműködésével - a villamosenergia-ellátási szabályzatokban rögzített elvek szerint irányított erőművek és hálózatok összessége.

 

Vízerőmű: a víz mechanikai energiáját villamos energiává átalakító műszaki létesítmény. A hasznosítható energia növelése érdekében a vizet duzzasztják és mozgási energiáját felhasználva turbinára vezetik, amely a villamos energiát termelő generátort hajtja. Hazánk földrajzi viszonyai mellett nagyjából 1000 MW villamos energia termelésére elegendő a vízenergia. Ebből jelenleg 50 MW a tényleges termelés.

 

Villamos fűtés: a villamos energiát hőenergiává alakító fűtési megoldás. Előnye, hogy közel 100%-os hatásfokkal alakítja át a villamos energiát hőenergiává. Hőtárolós kályhával, vezérelt tarifát alkalmazva olcsóbb és alacsonyabb üzemeltetési költségű fűtési rendszert tudunk kiépíteni, mint földgázzal.

 

Vízerőmű: a víz mechanikai energiáját villamos energiává átalakító műszaki létesítmény. A hasznosítható energia növelése érdekében a vizet duzzasztják és mozgási energiáját felhasználva turbinára vezetik, amely a villamos energiát termelő generátort hajtja. Hazánk földrajzi viszonyai mellett nagyjából 1000 MW villamos energia termelésére elegendő a vízenergia. Ebből jelenleg 50 MW a tényleges termelés.

 

Volt: az elektromos feszültség (U) mértékegysége V (volt), névadója Alessandro Volta (1745-1827 olasz kémikus, fizikus.

 

W

 

Watt: a teljesítmény (P) mértékegysége, névadója James Watt (1736-1819) skót fizikus, matematikus.

 

 

Felhasznált források: