Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
3

Tervezés

/dísz és közvilágítás, sétányok-terek, kertek, ipari csarnokok, templomok, kórházak-oktatási intézmények, múzeumok-kulturális intézmények, irodaházak-szállodák, bevásárló központok-üzletek, sportlétesítmények, kiállító termek-galériák./

 vilagitastervezes

Helyszíni bejárás, méret és megvilágítási szintek dokumentálása.
Szakmai konzultáció, igény felmérés.
Világítás tervezés, koncepció, világítási terv dokumentáció készítése.
Kidolgozott ajánlat készítése termék javaslattal, szállítási határidővek és pontos árakkal.
Szakmai képviselet, irányítás, szerelési, beépítési tanácsadás.

 

 

Szakértői munka, szakvélemény

vilagítas szakertoi munka

 

Helyszín bejárás, méret és megvilágítási szintek dokumentálása.
Méretezés, optimalizálás, koncepció.
Korszerűsítési javaslat, jegyzőkönyv.

 

Energiahatékonysági beruházás adókedvezménye

2016. évi CXXV. törvény új lehetőségeket kínál azon hazai cégeknek, akik energiahatékonysági beruházást szeretnének végrehajtani. Ugyanis a törvény kimondja, hogy olyan beruházás esetén, amely révén az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor, adókedvezményt lehet érvényesíteni.

Ehhez azonban igénybe kell venni egy olyan energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet szolgáltatásait, aki a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnál regisztrált, az elírt képzéseken részt vett.

Cégünk a jogszabályban előírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

Így szolgáltatásunk keretében vállaljuk az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének igénybevételéhez szükséges energetikai feladatokat:

- a beruházás megkezdésének napját megelőzően elkészítjük a szükséges tájékoztatót. A tájékoztatóban szerepel a a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértéke.

- a beruházás üzembe helyezését követően elkészítjük a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítást.

- audit alapján elkészítjük az energiahatékonysági igazolást, mely a TAO kedvezmény igénybevételéhez szükséges.

 

További információért, ajánlatkérésért vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.

Energetikai szakreferens

A Magyar Közlöny 2016. december 5-én kiadott számában jelent meg az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása, melynek egyik leglényegesebb pontja, hogy energetikai szakreferens igénybevételét írja elő számos vállalat számára.

 

Mely vállalatokat érinti az energetikai szakreferens alkalmazási kötelezettség?

A jogszabály úgy szól, igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Vagyis a kötelező energetikai audithoz képest ebben az esetben nem bevételhez és létszám adatokhoz kötik a kötelezettséget, hanem a felhasznált energia mennyiségéhez.

A kötelezettség vonatkozik azokra a KKV vállalatokra is, amelyek több telephellyel rendelkeznek, és az összfogyasztás eléri ezt a jogszabályban rögzített minimumot.

Mikortól köteles a vállalat energetikai szakreferenst alkalmazni?

Törvény szerint ez 2016.12.21-től kötelező, és ennek megtörténtéről a vállalat köteles a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé a megadott formában adatot szolgáltatni. Ennek elmulasztása esetén a Hivatal kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki a vállalatra.

 

Melyek az energetikai szakreferens törvény által előírt feladatai?

A törvényi előírás szerint minimumfeladatai a következők:

- figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,

-  a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja (a rendelet még nem jelent meg),

- részt vesz a gazdálkodó szervezet alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában, 

- gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

- a megbízó vállalat számára havi jelentést készít tevékenységéről, a megbízó vállalat tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

-  összefoglaló éves jelentést készít a megbízó vállalat számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján köteles közzétenni,

- részt vesz a MEKH részére elküldendő éves energetikai adatszolgáltatás elkészítésében (határidő június 30),

- ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

 

Ki lehet energetikai szakreferens?

A törvény kimondja, erre annak a természetes személynek van lehetősége, aki:
- rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel
- végzettségének megszerzését követően rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal
- teljesíti az előírt szakmai vizsgát
- 2017.07.01-től évente minimum egy alkalommal szakmai továbbképzésen vesz részt
- ötévente megújító vizsgát tesz
- büntetlen előéletű.

 

Szakreferensként megbízható az a gazdálkodó szervezet, amely:
- rendelkezik energetikai szakreferens jogosultságú munkavállalóval
- a vonatkozó regisztrációs díjakat megfizette.

Magyar Közlöny 2018. évi 200. számában (kiadva december 15-én) megjelent az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása alapján 2019.07.01-től, csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatalnál regisztrált és jogosultságot kapott természetes személy és gazdálkodó szervezet lehet energetikai szakreferens. A regisztráció 2019 januárjában folyamatosan történik, a hivatalos energetikai szakreferensek listája hamarosan elérhető lesz a Hivatal honlapján. Erről készült részletesebb cikkünket ide kattintva olvashatják.

 

 

Cégünk természetesen rendelkezik a megfelelő jogosultsággokkal, és hosszú évek óta folytat hasonló szolgáltatást ügyfelei részére. Auditáló szervezetként automatikusan megkapjuk a szakreferensi jogosultságot is.

 

 További információért, ajánlatkérésért vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.

 

 

Közintézményi energiamegtakarítási intézkedési terv

energiamegtakaritasi tervAz energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény foglalkozik a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületek energiahatékonyságával is.

Az energiamegtakarítási intézkedési terv (EMIT) célja az állami tulajdonban lévő épületek fogyasztásának energetikai szempontból történő optimalizációja, illetve használóinak tudatosabbá tétele energiahatékonyság terén.

A 2016. december 6-án megjelent és 2017.01.01-jével hatályba lépő rendelet módosítása kimondja, hogy a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének:

- 5 évente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie. Az intézkedési tervet a készítés évében március 31-ig kell megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére

- végre kell hajtania az energiamegtakarítási intézkedési tervet. A teljesítésről évente jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31-ig a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé

- bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen

- részt vesz az épület használóinak energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálásban és az ezzel összefüggő tevékenységéről az éves jelentésben beszámol

- feltölti az épületre vonatkozó energetikai adatokat a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe

Az EMIT-nek tartalmaznia kell a használatban lévő épület vagy épületek adatait, az azon vagy azokon végrehajtható fejlesztések típusait anyagi ráfordítás szempontjából, a korábbi energiamegtakarítási fejlesztéseket (amennyiben történtek ilyenek), illetve a következő 5 évben tervezett fejlesztéseket.

 

A jogszabály ide kattintva tekinthető meg.

 

Az intézkedési tervet első alkalommal 2017. március 31-ig kell elkészíteni és megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére. Az energiamegtakarítási intézkedési tervet a MEKH honlapján közzétett minta alapján kell kidolgozni. Az energetikai felmérés előtt, bár nem kötelező, de erősen javasolt egy energetikai tanúsítvány elkészítése, így amennyiben tervben van ennek megvalósítása, úgy az EMIT-tel egyidőben történő elkészítése költséghatékony megoldás lehet.

Az energiahatékonysági intézkedési terv benyújtását követően minden évben kötelezően elküldendő egy éves felülvizsgálat a Nemzeti Energetikusi Hálózat felé a tárgyévi energiafelhasználásokról következő év március 31-i határidővel.

 

Cégünk vállalja, hogy segíti a közintézmények vezetőit, hogy megfeleljenek a jogszabályban foglalt kötelezettségeknek.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény foglalkozik a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületek energiahatékonyságával is.

2012/27/EU irányelv szerinti energia audit

Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít az átfogó energiastratégia kialakítására, melynek célja az energiahatékonyság növelése és az energiafelhasználás csökkentése. Ennek érdekében adták ki az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvet, mely kötelező energia auditot ír elő a vállalatok számára. Az EU dírektíva hazai jogba történő átültetése is megtörtént,  2015. májusában megjelent az energiahatékonyságról szóló törvény. (Ide kattintva letölthető)

Mely hazai vállalatokat érint a kötelezettség?
• 250 főnél nagyobb, vagy
• 50 millió EUR-nál nagyobb éves árbevételt elérő vállalatokat.

A kötelezettség alól felmentést kapnak azon vállalatok, akik rendelkeznek ISO 50001 szabvány szerinti Energiairányítási rendszerrel. (A rendszerről és a bevezetés során nyújtott szolgáltatásainkról ide kattintva tud bővebben tájékozódni.)

 

Mit ír elő pontosan a direktíva és a jogszabály?
Az irányelv 8. cikk (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a kkv-nek nem minősülő vállalkozásoknak 2015. december 5-ig, majd azt követően a megelőző energia audit napjától számított négyévenként energia auditot kell lefolytatniuk.


A direktíva pontosan megfogalmazza, hogy mit ért energia audit alatt: "olyan meghatározott módszerrel végzett eljárás, amelynek célja megfelelő ismeretek gyűjtése valamely épület vagy épületcsoport, ipari vagy kereskedelmi művelet vagy létesítmény, illetve magán- vagy közszolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonatkozóan, továbbá amely meghatározza és számszerűsíti a költséghatékony energia-megtakarítási lehetőségeket, és beszámol az eredményekről"


A leírásban az is szerepel, hogy az auditnak milyen minimumkövetelményeknek kell megfelelnie:

- az energia auditnak az energiafogyasztással és a (villamos energiára vonatkozó) terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie;

-az energia auditok során el kell végezni az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatát, beleértve a szállítást is;

- ha lehetséges, az energia auditoknak életciklus-költségek elemzésére (LCCA) kell épülniük, nem pedig az egyszerű megtérülési időszakokra (SPP), annak érdekében, hogy figyelembe vegyék többek között a hosszú távú megtakarításokat, a hosszú távú beruházások maradványértékeit, valamint a diszkontrátákat;

- az energia auditoknak arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lenniük, hogy megbízható képet adhassanak az általános energiahatékonyságról, és segítségükkel megbízhatóan meg lehessen határozni a legjelentősebb javítási lehetőségeket.

Továbbá a szabvány melléklete megszabja, hogy az elvégzett energia auditnak meg kell felelnie a MSZ EN 16247-1 szabványnak. 

Cégünk vállalja a fent említett szabványnak és az EU direktíva mellékletében meghatározott előírásoknak ls a jogszabálynak megfelelő energia audit elkészítését, melynek végén egy olyan jelentést adunk át, mely a kötelezettség teljesítésén túl valódi, felhasználható értéket jelent az Ön cége számára. Továbbá, amennyiben ISO50001 Energiairányítási rendszer bevezetése mellett döntenének az auditjelentés felhasználható, nem szükséges ismételni.

Érdeklődjön még ma, hogy időben teljesíteni tudja az elvárt auditot!