Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
5

Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

A pályázat célja:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget hirdet 2018. évben a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére 5 (öt) milliárd Ft értékben (a továbbiakban: támogatás) a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik

 

Támogatás formája:

A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből (saját forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból (a továbbiakban: támogatás) áll. A támogatás a Támogatói okirat felek által történt aláírást követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra.

A támogatással érintett, megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó beruházás a teljes támogatási igény 20 %-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható.

A támogatási igény értékelése során a fejlesztéshez nem kapcsolódó, vagy túlárazott költségek levonásra kerülhetnek.

 

Támogatást igénylők köre:

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott hatályos víziközmű-szolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság ellátásért felelőssel közösen alkotott konzorciuma (a továbbiakban: Pályázó/Kedvezményezett) azzal, hogy a támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű-elemek tulajdonjogi helyzete változatlan marad.

 

Támogatható tevékenységek:

Az egyedi támogatás keretében az alábbi eszközbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

- Nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

- Szennyvíztisztító-telepi fúvóberendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.

- Szennyvíziszap-víztelenítő berendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.

- A technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

- A hajtás szabályzás eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

- Amennyiben a támogatható szivattyú cserék, fúvó cserék, vagy víztelenítő berendezés cserék meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás szabályozók beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell elérni.

- Biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

- Technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése, technológiai villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.

Támogatható továbbá energia-megtakarítást eredményező, napelemes rendszer telepítését megvalósító tevékenységek az alábbiak szerint:

- Napelemek alkalmazása autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan.

 

Pályázat benyújtási határideje és módja:

A támogatási igény kizárólag magyar nyelven nyújtható be 2019. február 01-től 2019. február 28-ig tartó időszakban elektronikusan az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre és postai úton az Innovációs és Technológiai Minisztérium 1441 Budapest, Pf.: 88. címére. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Támogatási igény Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére - Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya részére".

 

A pályázati felhívás itt érhető el.

 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 - Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

A pályázat célja:

- A pályázat célja, hogy hazánk a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghatározott 13%-ot.

A pályázat további, hogy hozzájáruljon az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához

Várható keretösszeg:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 91,5 milliárd Ft, amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,

Kölcsön összege: 32,08 milliárd Ft

 

Támogatás formája:

- Vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

f) 228 Egyéni cég

g) 231 Egyéni vállalkozók jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Pályázható támogatás mértéke, összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.
e) . Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatási intenzitása összesen nem haladhatja meg az 5.3. g) pontban szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási
kategóriánként kell biztosítani.
f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.
g) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatási intenzitása:
a) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén:
aa) középvállalkozás esetében 55%,
ab) mikro- és kisvállalkozás esetében a 65% lehet.
b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
ba) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 70%-a,
bb) mikro- és kisvállalkozás esetében 80%-a lehet.
c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet
 

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

1. Projekt-előkészítési tevékenységek

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

3. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
I.Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
II.Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához
IV.Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésrePályázat benyújtási határideje:

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 02. hó 08 naptól 2019. év 02. hó 08. napig van lehetőség.

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.

Otthon Melege Program - ZFR-CSH/2016

 

A pályázat célja:

- a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás nyújtása lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz.

 

Várható keretösszeg:

- 5.000.000.000 Ft.

 

Támogatás formája:

- Vissza nem térítendő állami támogatás

 

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:

- kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek

- Támogatást kizárólag hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m 2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.

 

Pályázó támogatás maximális mértéke:

- A támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft; azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 1.250.000 - 2.500.000,- Ft a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően épületenként és magánszemélyenként.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40-55%-a.

 

Támogatható tevékenységek:

Az épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások támogathatóak. Például:

- a fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje

- az épület homlokzatának hőszigetelése

-épületgépészeti rendszerek energia-megtakarítást eredményező felújítása

- épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása

-  fűtési/fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje

- meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagybcsőhálózatának kialakítása, korszerűsítése.

 

Pályázat benyújtási határideje:

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a középmagyarországi régióban kombinált hiteltermékkel

A pályázat célja:

- Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Várható keretösszeg:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,76
milliárd Ft.
- amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 5,88 milliárd Ft,

kölcsön összege: 5,88 milliárd Ft.

 A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 170-280 db

Támogatás formája:

- Vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.

Támogatást igénylők köre:

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

f) 228 Egyéni cég

g) 231 Egyéni vállalkozók jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Pályázható támogatás mértéke, összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.
e) . Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatási intenzitása összesen nem haladhatja meg az 5.3. g) pontban szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási
kategóriánként kell biztosítani.
f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.
g) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatási intenzitása:
a) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén:
aa) középvállalkozás esetében 55%,
ab) mikro- és kisvállalkozás esetében a 65% lehet.
b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
ba) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 70%-a,
bb) mikro- és kisvállalkozás esetében 80%-a lehet.
c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet 

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

1. Projekt-előkészítési tevékenységek

2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

A) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.

B) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető- felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. a) és/vagy b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység. Támogatott olyan mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:  

– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);

– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;

– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;

– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;

– egyedi mérési lehetőségek kialakítása; – energiatakarékos megoldások alkalmazása; – gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre; – távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése.

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:

– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;

– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);

– VRV típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).

c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek

3. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
I.Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
II.Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához
IV.Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

A pályázatról bővebben itt tájékozodhat.