Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
2

A Menerko Kft. általános szerződési feltételei

 

Az alábbi feltételek a szállításaink, eladásaink, szolgáltatásaink alapját képezik, meghatározó részei a velünk kötött szerződéseknek és megrendelőink viszonylatában a rendelésigazolásunk elfogadásával általános szerződési feltételeknek minősülnek.

A feltételeinket elfogadottnak tekintjük, ha a megrendelőnk a visszaigazolásunkra négy munkanapon belül nem tesz észrevételt vagy egyéb ráutalással, illetve a termék átvételével annak tudomásulvételét kifejezésre juttatja.

 

I. Ajánlatadás, az adás - vétel létrejötte

Ajánlatunkra és teljesítésünkre kizárólag a rendelés visszaigazolásunk és ezen szállítási feltételeink a mérvadóak abban az esetben is, ha a megrendelésben más előírások szerepelnek.

Árajánlataink ingyenesek, kötelezettség nélküliek. Az ajánlatainkban közölt árak külső hatásokra megváltozhatnak, pl. erős forint árfolyam ingadozás, nem várt beszállítói áremelés. A megadott szállítási határidők irányadó határidők (hacsak az ajánlatban erről külön nem rendelkezünk).

Az árajánlatainkban megadott szállítási határidők a kiállítás napján értendők.

Az adásvételi szerződés akkor jön létre, ha

- a megrendelő az ajánlatunkat minden részletében elfogadó rendelést ad ki, melyet rendelés visszaigazolással megerősítünk.
Vagy ajánlat hiányában:
- a megrendelő megrendelését minden részletében elfogadó rendelés visszaigazolást adunk ki, vagy
- az adás - vételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta.

 

II. Ár és fizetés

1) Eltérő megállapodás hiányában az áraink "ab szállító telephelye" (EXW – Ex-works 2330 Dunaharaszti, Határ út 119. - INCOTERMS 2000) értendők, megfelelően csomagolva, számlázva. További költség és kockázat a telephelyünktől, a vevőt terhelik.

2) A fizetés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a számlánk összege minden levonás nélkül hozzánk beérkezett. Nem fogadható el a kifizetés visszatartása vagy olyan igények beszámítása, amelyeket előzetesen írásban nem ismertünk el.

3) Az áru a számla kiegyenlítéséig a Menerko Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a számla összegére a lejárat időpontjától számítottan a Ptk.301. paragrafus (1) bekezdése alapján a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét, vagy a vevővel kötött megállapodásban rögzített késedelmi díjat számítjuk fel, valamint felszámítjuk a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült sürgetési, inkasszálási stb. költségeinket.

4) Késedelmes fizetés esetén a még le nem szállított termékeket visszatarthatjuk a számla kifizetéséig.

 

III. Teljesítés helye és ideje, átvétel, kárveszély

1) A terméknek a telephelyünkön az átvevő, a szállítmányozó vagy a fuvarozó részére történő átadásával vagy a termék feladásával teljesítünk. A megrendelő szállítási (csomagolási) előírásainak hiányában a szállítási eszközt (csomagolást) meghatározhatjuk.

2) A kárveszély a megrendelőre a termék elszállításával száll át, ez vonatkozik a részszállításokra, valamint a külön vállalásainkra is, mint pl. beszállítás és felszerelés. A szállítmányt a megrendelőnk kívánságára és költségére biztosítjuk az általa megjelölt kockázati körben.

3) Ha a feladás tőlünk független körülmények miatt késedelmet szenved, a kárveszély a szállítási készre jelentés napjától a megrendelőre száll át.

4) A termék átvételére vonatkozóan a felek hatályosnak ismerik el a szállítási szerződésekről szóló 7/1978.(II. 1.) MT sz. rendeletnek a mennyiségi és minőségi kifogásolásokra vonatkozó, a jelen feltételekkel nem ellentétes rendelkezéseit. A szállítás során bekövetkezett sérülés vagy mennyiségi hiány miatt a termék átvétele nem tagadható meg. A megrendelő köteles a terméket jelentéktelen hiányosságok észlelése esetén is - a VI. pont szerinti jogainak fenntartásával - átvenni.

5) A rész- és előszállítás jogát fenntartjuk.

 

IV. Szállítási határidő, kötbér

1) A szállítási határidő a rendelés visszaigazolásunk keltétől számít, amennyiben minden műszaki és szállítási kérdést a megrendelővel tisztázni tudtunk, valamint a megrendelő az esetleges előleget megfizette. A termék szállíthatóságának készre jelentése határidőn belüli teljesítést jelent, abban az esetben is, ha annak elszállítása, illetve feladása bármilyen okból nem lehetséges.

2) Vis major esetén vagy más olyan esemény következtében, mely önhibánkon kívül a gyártás és szállítás rendes folyamatát (vagy a már meglévő szállítási késedelem megszüntetését) akadályozzák, illetve késleltetik, a szállítási határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha azt a körülmények kétséget kizáróan indokolják, szállítási kötelezettségünk alól teljesen vagy részlegesen mentesülünk. Az akadályok felmerültéről és megszűntéről a megrendelőt kötelesek vagyunk tájékoztatni. 

3) A hibánkon kívül bekövetkező szállítási késedelmünk önmagában nem jogosítja fel a megrendelőt arra, hogy a szerződéstől elálljon, továbbá ilyen esetben a késedelem vagy a szállítás elmaradása miatt kártérítési igény nem támasztható.

4) Ha a teljesítés a megrendelő kérésére húzódik el, a termék szállítási készre jelentését követő egy hónapon túl felszámítjuk a tárolási költséget, amely saját tárolásunk esetén a számlaösszeg legalább 12 %-a. Amennyiben méltányos póthatáridőn belül sem kerülhet sor a teljesítésre, a további tárolás helyett a termék felett rendelkezhetünk és új szállítási határidőt jelölhetünk meg.

5) Kötbér csak abban az esetben érvényesíthető, ha a szállító és a megrendelő között erre külön szerződés jön létre.

 

V. Tulajdonjog fenntartása

1) Fenntartjuk a tulajdonjogunkat a megrendelő részére szállított valamennyi termékünkre a vételár és az összes mellékköltség kifizetéséig, illetve amíg a megrendelő az üzleti kapcsolatunkból folyó kötelezettségeit - különös tekintettel a folyószámla egyenlegére - nem teljesítette. Ezekre a termékekre a harmadik személy javára történő elzálogosítás vagy biztosítéki tulajdon átruházás előzetes beleegyezésünk nélkül érvénytelen.

2) A megrendelő az 1.pont esetében is jogosult a szokásos üzleti tevékenysége során a leszállított termékünket más eredetű gyártmányhoz kapcsolni (kombinálni), megmunkálni, illetve felhasználni azzal a megkötéssel, hogy a keletkező tárgyra is vonatkozik a tulajdonjogunk fenntartása vagyis azon társtulajdoni jogot szerzünk a termékünk és a másik termék felhasználásának arányában; a megrendelő a tárgyat számunkra térítésmentesen köteles megőrizni a jogfenntartásunk érvényességi időszakában.

3) A termékünk vagy az annak felhasználásából keletkezett termék (kombináció) további eladása esetén a megrendelő köteles az elért bevételből elsődlegesen a hátralékos vételárat, illetve a felénk fennálló tartozást rendezni.

 

VI. Jótállás és szavatosság

1) A forgalmazott termékek minőségéért a teljesítéstől számított egy éves jótállást vállalunk egy műszakos üzemeltetés mellett. Megszűnik a jótállási kötelezettségünk, ha a terméket az üzemeltető megbontja vagy szakszerűtlenül használja.

2) Választásunk szerint vagy kijavítjuk, vagy telephelyünkön kicseréljük azt a termékünket, amely bizonyíthatóan a kárveszély átszállása előtt fennálló okból - különösen a konstrukció, alapanyag vagy kivitelezés hibája miatt - hibásnak minősül. Továbbá a szavatosság keretében a kifogásolt terméket a leszámlázott áron visszavehetjük vagy a hibás részek költségmentes visszajuttatása ellenében az eredeti megrendelésnek megfelelő új darabokkal térítésmentesen pótoljuk. A visszaszállítás előzetes beleegyezésünk mellett történhet, ellenkező esetben a visszaszállítást nem kell elfogadnunk, nem írjuk jóvá, nem küldünk pótlást, illetve/és a terméket a feladó költségére és kockázatára tároljuk.

3) A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen vagy hanyag kezelés (különösen a mértéken felüli igénybevétel, a nem megfelelő üzemi környezet, nem kielégítő építési munkák, vegyi, elektrokémiai vagy villamossági befolyásoltság stb.), vagyis a megrendelőt terhelő okok miatt keletkezett elváltozásokra. Mentesülünk a jótállási és szavatossági kötelezettségünk alól, ha a megrendelő a szükséges időt és lehetőséget nem biztosítja részünkre a javításhoz és/vagy alkatrészcseréhez az erre vonatkozó kiértesítése ellenére, továbbá, ha a megrendelő vagy harmadik személy előzetes beleegyezésünk nélkül hajt végre változtatásokat vagy karbantartási munkákat.

4) A hibák elhárítását megtagadhatjuk mindaddig, amíg a megrendelő a velünk szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesz eleget. A megrendelő csak abban az esetben jogosult a hibát maga vagy harmadik személy által elhárítani, és a szállítótól méltányos költségtérítést igényelni, ha az eset sürgőssége az üzembiztonságot fenyegeti, vagy ha a hiba elhárításában indokolatlanul késlekedünk.

5) A javítás, illetőleg a pót szállítás közvetlen költségeit - feltéve, hogy a reklamáció helytállónak bizonyult -, valamint a pótalkatrész- és a velejáró feladási költségeket legfeljebb olyan mértékben vállaljuk, mintha azok belföldi utólagos javítás esetén merültek volna fel.

6) A pótalkatrészre és a javításra ugyanaz a jótállás érvényes, mint a szállított termékre. A termékre vonatkozó jótállás és szavatosság eredeti időtartama a pótjavítás miatti üzemszünet időtartamával meghosszabbodik.

7) A fentieken túlmenően a megrendelő egyéb igényt nem támaszthat, különösen nem azoknak a károknak megtérítésében (termeléskiesés, gépkárosodás stb.), melyek nem a szállítás tárgyán keletkeztek.

8) A jótállási idő a számla keltezésétől számított 1 év.

9) A jótállás (garancia) érvényesítésének helye: 2330 Dunaharaszti, Határ út 119.. Az esetleges szállítás feladata és költsége a megrendelőt terheli.

 

VII. Elállás a szerződéstől

 

1) A III. szakaszban is jelzett, előre nem látható események bekövetkeztével, amennyiben ezek a teljesítést jelentős mértékben befolyásolják, vagy súlyosan elnehezítik, valamint abban az esetben, ha a kivitelezés teljes vagy részleges lehetetlensége utólag derül ki, a szerződéstől (rendelés-visszaigazolásunktól) részben vagy egészben egyoldalú nyilatkozattal elállhatunk azzal, hogy ennek folytán semmiféle kártérítési vagy egyéb igény velünk szemben nem támasztható.

2) Az elállási jogunk gyakorlásának feltétele, hogy erről a megrendelőt haladéktalanul értesítenünk kell. Az elállásra abban az esetben is sor kerülhet, ha ezt megelőzően a megrendelővel a szállítási határidő meghosszabbításában megállapodtunk.

 

VIII. Áruvisszavétel

 

1) Cégünk nem köteles visszavenni az ügyfélnek nem tetsző terméket (kivéve természetesen a garanciális esetet, ehhez lásd: VI. pont).
Termékeink professzionális, az ipar számára gyártott termékek. Minden a beépítéshez, felhasználáshoz szükséges adat, méret, segédlet a gyártmány katalógusokban megtalálhatóak, ezeket megrendelés előtt kérjük figyelmesen tanulmányozzák át, mert utólag nem áll módunkban az árut visszavenni!
Fontos megjegyeznünk, hogy a termékeink jelentős hányada egyedileg a vevői igényeknek megfelelően kerül legyártásra (ezért másnak, más célra nem értékesíthető). Ezek szétszerelése, átszerelése, visszaszállítása a gyártóhoz, jelentős (a termék árával összemérhető) költséget jelenthet.

Egyedi megegyezés és elbírálás alapján a terméket kicserélhetjük, ez esetben a termék árának 5%-át de minimum 1.000,- + Áfa összeget levonunk a visszavásárlási értékből!

2) Próba, minta
Cégünk bizonyos esetekben ingyenesen rendelkezésre bocsát egyes termékeket kipróbálás céljából.
A termék visszavételét megtagadhatjuk, illetve a termék árának kifizetését kérhetjük, amennyiben az áru sérült, véglegesen módosították (pl. forgácsolás, átfestés, kopás stb.) vagy a megbeszélt időre nem szállították vissza.
Ez mindig egyedi elbírálás alapján történik.

 

IX. Egyéb feltételek

1) A "szerződési feltételek"-től eltérő, azt kiegészítő, módosító bármilyen nyilatkozat kizárólag akkor juttatható érvényre, ha azt írásban igazoltuk. Írásbelinek minősül a fax, email útján adott közlés is.

2) Amennyiben a jelen feltételeink közül valamelyik eltérő megállapodásunk révén vagy jogszabályi előírás folytán érvényét veszti, a többi feltételt ez nem érinti.

3) Az esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen választott bírósági eljárást kezdeményeznek. Csupán az erre vonatkozó megegyezés hiányában kerülhet sor a szállító székhelye vagy telephelye szerint illetékes bíróság előtti peres vagy peren kívüli eljárás megindítására, de a szállító a megrendelő székhelye szerint illetékes bíróságon is indíthat eljárást.

4) E "szerződési feltételek"-ben nem érintett további feltételek tekintetében a Polgári Törvénykönyvnek a szállítási szerződésekre vonatkozó szabályai az irányadók.

 

Dunaharaszti, 2018. december 5.

Menerko Kft.
2330 Dunaharaszti, Határ út 119.