Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
3

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye (TAO törvény)

adokedvezmeny2017.01.01-től változott az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (TAO törvény). Az ügyfeleinket leginkább érintő változás, hogy energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás és felújítás megvalósítása esetén adókedvezményt lehet érvényesíteni.

A következőkben összefoglaljuk, hogy a TAO energiahatékonyság szempontjából milyen beruházások esetén, milyen feltételekkel és mely elszámolható költségekkel vehető igénybe.

 

Mikor és milyen beruházás esetén lehet igénybe venni a TAO adókedvezményt?

„Az adókedvezmény 6 adóévben érvényesíthető legfeljebb a számított adó 70%-áig. Az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben (TAO tv. 22/E. § (1)) lehet igénybe venni.”
https://www.nav.gov.hu/data/cms439929/Energiahatekonysagi_beruhazas_adokedvezmenye_tajekoztato_20180518.pdf

Ugyanakkor a TAO törvény azt is kimondja:
„Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 4. § 11a. pontját, 34b. pontját és 22/E. §-át első alkalommal az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény hatálybalépését követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások tekintetében lehet alkalmazni.” https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.TV

A TAO tv. alapján tehát az adókedvezményre való jogosultsághoz energiaeffektivitási célokat szolgáló beruházást vagy felújítást kell végrehajtani. Feltétel, hogy a beruházásnak vagy a felújításnak az erről szóló törvény szerinti erőtartalék produktivitás növekedését kell eredményeznie, amely révén a törvény szerinti végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor.

 

A TAO adókedvezmény mértéke:

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége

a) Budapesten 30 százalékának,

b) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Pest tervezési-statisztikai régióban 45 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Ezen felül az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

 

A beruházás és felújítás során elszámolható költségek:

- az energiahatékonysági beruházás, felújítás célját szolgáló, a magasabb hatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése, amennyiben a beruházás, felújítás összköltségén belül a teljesítményproduktivitási célokat szolgáló beruházás, felújítás költségei külön beruházásként, felújításként meghatározhatóak, vagy

- az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének, értéknövekedésének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást, felújítást az adózó az e § szerinti adókedvezmény és a beruházáshoz, felújításhoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna

 

A TAO adókedvezmény igénybevételének feltételei:

- az adózó a TAO adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása, felújítása teljesítményproduktivitási célokat szolgáló beruházásnak, felújításnak minősül. Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész erőforrás teljesítőképesség növekedésével jár

- a TAO adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás, felújítás részét képező valamennyi eszközt használatba veszi, és ezeket az eszközöket a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő legalább öt évig (a továbbiakban: kötelező üzemeltetési időszak) a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja

- az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie a megfelelő adattartalommal

- az adózónak kötelező ellenőrzést kell tűrnie (adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőriz a NAV)

 

A következő esetekben nem vehető igénybe a TAO adókedvezmény:

- ha az adózó a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás megkezdésének időpontjában már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha az uniós szabványok még nem léptek hatályba

- ha az adózó nem teljesíti az e törvényben és az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt feltételeket

- ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz. Nem minősül nehéz helyzetben lévő társaságnak az az adózó (és így adókedvezményre lehet jogosult), ha 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe került. Ezt a kivételt az adózó akkor is figyelembe veheti, ha beruházásának, felújításának megkezdésekor e kivétel nem volt hatályos

- ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európai bizottsági határozat eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított

 

A TAO adókedvezmény keretében nem elszámolható költségek:

A TAO törvény kimondja, hogy nem elszámolható költség:

- az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amelyet az adózó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló adózótól szerzett be;

- a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége, azzal, hogy elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos – szondás, talajvizes, levegős – hőszivattyú; gázmotoros hőszivattyú; napkollektor; saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke, és

- annak a beruházásnak a bekerülési értéke, amely beruházás üzembe helyezése esetére az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott jogszabály minimum energiahatékonysági követelményt ír elő, e követelmény teljesítését biztosító beruházás bekerülési értéke erejéig, függetlenül e rendelkezések hatálybalépésétől;

- az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amely élettartamára, üzemben tarthatóságára az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó már elfogadott jogi aktusa, vagy már elfogadott jogszabály tiltást, vagy korlátozó rendelkezést határoz meg

 

Jogszabályi háttér

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról ide vágó része innen letölthető

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló kormányrendelet ide kattintva letölthető