Menerko - Optimális energiamenedzsment

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
4

 

M

 

Magánvezeték: közcélúnak, termelői vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételező ellátására szolgál.

 

Meddő teljesítmény: Akkor keletkezik meddő teljesítmény, ha az áram és a feszültség között fáziseltolódás áll fenn. Ez közvetlenül nem hasznosítható, a szállításnál és a transzformációnál veszteséget okoz, ezáltal csökkenti a hatásos teljesítmény rendelkezésére álló átviteli kapacitást.

 

Megújuló energiaforrás: nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz).

 

Menetrend: egy adott naptári napra a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési időegységekre vonatkozó villamos-átlagteljesítmények adatsora.

 

Menetrend alapú szerződés: Olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely - egyéb feltételek mellett - rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú szerződés esetében az eladó illetve a vevő a szerződésben meghatározott mennyiségű villamos energia rendelkezésre bocsátására illetve igénybevételére vállal kötelezettséget.

 

Mennyiségi eltérés (profilos fogyasztóknál): Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási mérési időszakra mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energiamennyiség különbsége. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.

 

Mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés.

 

N

 

Nagyfeszültségű hálózat: olyan hálózat, melynek a névleges feszültsége 35kV-nál nagyobb.

 

Napelem: A napelem vagy fotovillamos elem olyan szilárdtest eszköz, amely az elektromágneses sugárzást (fotonbefogást) közvetlenül villamos energiává alakítja. Az energiaátalakítás alapja, hogy a sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre. Ez a jelenség ívkisüléses lámpák esetén is lezajlik, nem szükséges kizárólagosan napfény.

 

Napenergia: naprendszerünk központi csillagából, a Napból, érkező sugárzás hatalmas mértékű, energiaforrás. Az energiát termonukleáris fúzió adja, melyben a hidrogén atomok hélium atommá alakulnak át, a fúzió során az anyag 0,7%-a sugárzássá alakul át. Napunk várható élettartama 4-5 milliárd év. A napból érkező sugárzás kimeríthetetlen energiaforrás, melyet napelemekkel villamosenergia-termelésre, napkollektorokkal hő energia előállításra hasznosíthatunk. Hazánk területére (93000 km2) beérkező napenergia (1.16 x 1014 kWh) 2900-szor nagyobb, mint országunk éves villamos energia szükséglete.

 

Napkollektor: A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. Fűtésre való alkalmazása az épület megfelelő hőszigetelését feltételezi és általában csak tavasszal és ősszel mint átmeneti, illetve télen mint kisegítő fűtés használatos. Hőcserélő közege jellemzően folyadék, de a levegőt használó változatai is elterjedtek. A hétköznapi nyelvben gyakran összetévesztik a napelemmel, amely a napsugárzást elektromos energiává alakítja.

 

Nyilvántartott kapacitás: a felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőnél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás, amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel - kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel - szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában.

 

Nominálás: a rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint - igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása.